Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TARAS-BALKON.PL

 

Poniższe oświadczenie zostało przygotowane przez spółkę Budomedia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-001), przy Al. Jerozolimskie 85/21 (KRS: 0000453629) (dalej: „Właściciele Strony”) będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o osobach korzystających ze strony www.taras-balkon.pl („Strona”).

Właściciele Strony informują, że ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, jesteśmy uprawnieni, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Strony niezbędnych do umożliwienia prawidłowego korzystania ze Strony przez użytkowników Strony.

Właściciele Strony ograniczają zbieranie i wykorzystanie informacji o osobach korzystających ze Strony do niezbędnego minimum.  W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Właścicieli Strony w wydawanych przez nią serwisach internetowych, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu www.taras-balkon.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Właściciela Strony w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, przykładowo w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności proces rejestracji na Stronie i badania ankietowe) Właściciele Strony zastrzegają sobie możliwość zbierania informacji o użytkownikach, takich jak dane osobowe oraz adresy poczty elektronicznej i tym podobne. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków uzyskania uprzedniej zgody osób korzystających ze Strony lub jeżeli przekazania takich informacji określonym organom wymagają przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do kontaktu z osobami korzystającymi ze Strony lub realizacji zobowiązań Właścicieli Strony wobec osób korzystających ze Strony, obejmujących w szczególności dostarczanie subskrybowanych wiadomości.  Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił Właścicielom Strony swoje dane osobowe zostaje zapewniony dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Właściciele Strony zastrzegają sobie możliwość gromadzenia danych dotyczących IP oraz tzw. „cookies” (pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu użytkownika Strony) poszczególnych osób odwiedzających Stronę, między innymi celem tworzenia zestawień statystycznych  mówiących o oglądalności Strony, określania profilu użytkownika Strony celem prezentacji dopasowanych materiałów, utrzymywania sesji po zalogowaniu, a także w celu możliwie szybkiego diagnozowania problemów związanych z połączeniem ze Stroną, jak również gromadzenia takich danych w postaci logów serwerowych wykorzystywanych do administrowania Stroną oraz sprawnej obsługi świadczonych usług, w tym informacje o przeglądarce użytkowanej przez użytkownika Strony i jej wersji, informacje o adresie IP użytkownika Strony, czas nadejścia zapytania do serwera i wysłania odpowiedzi przez serwer, identyfikacja klienta przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji połączenia, a także adres strony poprzednio odwiedzanej przez danego użytkownika jeżeli przejście na Stronę nastąpiło przez odnośnik hyperlink. Właściciele Strony oświadczają, że z wyjątkiem sytuacji uregulowanych w prawie polskim dane dotyczące IP oraz „cookies” nie będą przekazywane osobom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób odwiedzających Stronę, na co niniejszym użytkownik wyraża zgodę. Dane podane przez użytkownika mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi na potrzeby prowadzenia Strony ze strony technicznej, np. serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Właściciele Strony współpracują. Znakomita większość przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie używania cookies do czego użytkownik Strony uprawniony jest w każdym czasie, jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów logowania, bezpieczeństwa lub utrzymania sesji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Stron. Instrukcje w zakresie ustawień cookies w danej przeglądarce są umieszczone na stronach dystrybutorów danej przeglądarki internetowej:
w wypadku przeglądarki Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/196955;
w wypadku przeglądarek Mozilla Firefox oraz SeaMonkey: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek;
w wypadku przeglądarki Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
w wypadku przeglądarki Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
w przypadku przeglądarki Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042;
w wypadku systemu Android: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
w wypadku systemu Blackberry: https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp;
w wypadku systemu Windows Phone: https://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings;
w wypadku systemu iOS: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.

Właściciele Strony oświadczają, że w żaden sposób nie sprawdzają wieku osób korzystających ze Strony i uprzejmie informują, że nie świadczą żadnych usług osobom niepełnoletnim.

Właściciele Strony oświadczają, że możliwie najlepiej będą chronili dane osób korzystających ze Strony przez dostępem do nich przez niepowołane osoby trzecie.

Polityka prywatności stron zewnętrznych do których odnośniki znajdują się na Stronie  uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. Właściciele Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych stron traktują dane osób korzystających z tych stron, jak również i za zawartość takich stron.

W wypadku pytań użytkowników Strony dotyczących polityki prywatności, wniosku o dostęp do danych osobowych danego użytkownika Strony, Właściciele Strony proszą o kontakt pod adres poczty elektronicznej: admin@taras-balkon.pl albo adres korespondencyjny spółki: Budomedia sp. z o. o., 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/21.

Dodaj komentarz