Regulamin

Regulamin strony www.taras-balkon.pl („Regulamin”)

§1. Postanowienia ogólne:
1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.taras-balkon.pl („Strona”), należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu ze wszystkimi konsekwencjami. Operatorem Strony jest spółka Budomedia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-001), przy Al. Jerozolimskie 85/21 (KRS: 0000453629) (dalej: „Właściciele Strony”).
2. Każda z osób korzystających ze Strony jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego prawa.
3. Prezentowane na Stronie poglądy, opinie i odpowiedzi na ewentualne pytania mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek. Właściciele Strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane przez użytkowników Strony. Użytkownik ma możliwość zmiany treści poprzez edycję danej publikacji przed jej opublikowaniem, zaś po jej opublikowaniu wyłącznie poprzez przedstawienie odpowiedniego wniosku o zmianę lub usunięcie publikacji przez moderatora Strony. Wniosek taki powinien zostać złożony administratorowi Strony na adres poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl. W przypadkach działań niezgodnych z prawem lub z szeroko rozumianą etykietą Właściciele Strony są uprawnieni do usunięcia lub przeredagowania takich treści na co użytkownik Strony niniejszym wyraża zgodę. Powyższe obejmuje również nicki, awatary, posty, podpisy, przesyłane innym użytkownikom. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności wpisy niepoprawne pod względem stylistycznym, napisane wyłącznie dużymi literami, z dużą ilością błędów ortograficznych, umieszczone wielokrotnie przez tego samego użytkownika Strony w sposób powielający poprzednie treści, mające charakter komercyjny.
4. Zabrania się na Stronie zamieszczać materiałów:

  • pornograficznych,
  • chronionych prawami autorskimi podmiotów trzecich,
  • propagujących treści totalitarne,
  • propagujących przemoc oraz narkotyki,
  • obrażających symbole religijne albo państwowe,
  • naruszających cześć i godność osób trzecich,
  • plików zainfekowanych wirusami, a także odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez polskie prawo,
  • prowadzenie agitacji religijnej lub politycznej jest zabronione,

5. Zabrania się kopiowania i publikowania materiałów ze Strony w jakichkolwiek innych publikacjach bez zgody Właścicieli Strony.

6. Z chwilą umieszczenia jakichkolwiek materiałów na Stronie użytkownik Strony przenosi na Właścicieli Strony majątkowe prawa autorskie do takich materiałów oraz do materiałów użytych celem uzyskania tych materiałów bez wynagrodzenia. Przeniesienie majątkowych praw autorskich ma miejsce bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu publikacji danej treści, a w szczególności:
a. wyłączne używanie utworu dla własnych potrzeb obejmujące prawo do powielania, publicznego rozpowszechniania utworu lub jego części, w tym użyczenia lub najmu lub dzierżawy utworu lub jego kopii, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b. prawo do łączenia utworu w całości lub w części z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów,
c. prawo do tłumaczenia utworu lub jego części na różne języki,
d. prawo do wprowadzenia utworu do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

7. Użytkownik Strony przenosi na Właścicieli Strony także prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów.

8. Niniejszym użytkownik Strony zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich: nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

9. W przypadku nieprzestrzegania prawa, właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta osoby naruszającej prawo. Jeżeli po udzieleniu ostrzeżenia osoba naruszająca prawo nie usunie wyżej wymienionych materiałów konto zostanie usunięte, a sprawa zostanie przekazana odpowiednim organom.

10. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych o osobach korzystających ze Strony i na niej zamieszczonych bez ich zgody jest zabronione.

11. Używanie Strony do własnych celów komercyjnych, na przykład reklam lub sprzedaży, z wyjątkiem umieszczonych na Stronie giełd lub reklam umieszczanych na Stronie za wiedzą i zgodą właścicieli Strony jest zabronione. Ogłoszenia zamieszczane na giełdach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i właściciele Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich treść, prawdziwość oraz efekt ewentualnej transakcji albo jej nie wykonania.

12. Osoba korzystająca ze Strony uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu lub hasła osobom trzecim.

13. Jeżeli osoba korzystająca ze Strony zaobserwuje, że inny użytkownik zachowuje się niezgodnie z Regulaminem powinna o tym poinformować właścicieli Strony przy pomocy poczty elektronicznej na adres redakcja@taras-balkon.pl.

14. Osoba, która zdecydowała się na założenie konta na Stronie zgadza się na poniższe warunki:
Każda osoba korzystająca ze Strony może posiadać tylko jeden profil.
Wszystkie informacje zamieszczone w profilu powinny być prawdziwe.
Zabronione jest odstępowanie, wypożyczanie lub sprzedawanie swojego konta osobom trzecim. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić chęć usunięcia swojego konta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielami Strony.
W przypadku drobnych naruszeń Regulaminu właściciele Strony mogą osobę naruszającą ostrzec o możliwości zablokowania lub usunięcia konta w dowolny skuteczny sposób na co użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

§ 2. Uprawnienia Właścicieli Strony. Odpowiedzialność.

1. Osoba korzystająca ze Strony wyraża zgodę na wykorzystywanie przez właścicieli Strony danych umieszczonych na stronie do celów statystycznych lub związanych z profilem Strony.

2. Właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do wysyłania osobom korzystającym ze Strony informacji komercyjnych.

3. Właściciele Strony mają prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika nie przestrzegającego Regulaminu. Konto usuwane jest bezpowrotnie i właściciele Strony nie odpowiadają za utracone w związku z tym dane.

4. Właściciele Strony uprawnieni są do wyświetlania na Stronie reklam pochodzących z serwisów zewnętrznych. Działania takie mogą być związane z używaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, co może spowodować w chwili wyświetlania na Stronie reklam dostarczanych przez podmioty zewnętrzne przesłanie takim podmiotom informacji zawierających adres IP, informacje o dostawcy sygnału, dane na temat przeglądarki internetowej i jej wersji, a także informację o zainstalowaniu lub braku instalacji dodatków do przeglądarki internetowej umożliwiających wyświetlanie multimediów, na co Użytkownik Strony niniejszym wyraża zgodę.

5.  Użytkownicy, którzy zapisują materiały znajdujące się na Stronie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.

6. Właściciele Strony nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Strony oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

7. Właściciele Strony oświadczają, że układ i kompozycja witryn stanowiących Stronę, jej elementy graficzne, system nawigowania Strony, grafika, aplikacje znajdujące się na Stronie, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, stanowią własność Właścicieli Strony i są przedmiotem ochrony gwarantowanej przez przepisy prawa.

8. Właściciele Strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane na Stronie, zawierające informacje oraz materiały dotyczące usług oraz produktów, w szczególności zawierające opisy usług oraz produktów, informacje o ich cenach, dostępności na rynku, bezpieczeństwie, użyteczności.

9. O ile nie zostało wskazane inaczej, wszystkie materiały, jeżeli nie są oznaczone jako treść reklamowa, artykuł sponsorowany lub artykuł promocyjny mają wyłącznie cele informacyjne i nie stanowią reklamy danego producenta, usługodawcy lub produktu i usługi.

10. Właściciele Strony nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki porównań produktów i usług, przeprowadzonych przez Użytkowników Strony oraz za treść recenzji, opisów, charakterystyk danych produktów oraz usług. Właściciele Strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane na Stronie przez jej Użytkowników.

11. Dodatkowo, niezależnie od praw wskazanych w § 1 Regulaminu, Właściciele Strony mają prawo do: udostępniania publicznie wypowiedzi, wpisów na forum, komentarzy, galerii, plików, aplikacji dostarczanych przez Użytkowników, bez limitu czasowego, publikowania materiałów przesłanych przez Użytkowników, w tym w publikowania takich materiałów z uwzględnieniem modyfikacji materiałów dokonanych przez Właścicieli Strony (zmiana formatu i rozmiaru plików graficznych, redakcja przesłanych tekstów), udostępnienia innym Użytkownikom, na odrębnych zasadach materiałów doręczonych przez Użytkownika, usunięcia części lub całości Strony, ograniczenie jej funkcjonowania, przelewu praw i przeniesienia obowiązków wynikających z prowadzenia Strony na rzecz innych podmiotów oraz innych czynności niezabronionych przez przepisy prawa w zakresie dysponowania, zarządzania oraz prowadzenia Strony.

§ 3. Dane osoby korzystającej ze Strony

1. Właściciele Strony zobowiązują się, nie udostępniać osobom trzecim danych osobowych, pozostawianych na Stronie przez osoby korzystające ze Strony. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy przypadków, w których dane osobowe osoby korzystającej ze Strony mogą być udostępnione odpowiednim organom i instytucjom państwowym w związku z wykonywaniem ich uprawnień.

2. Osoba korzystająca ze Strony zobowiązana jest do podawania prawdziwych danych w procesie rejestracji.

3. Dane osobowe zawarte w bazie danych Strony nie podlegają wymianie komercyjnej i są przeznaczone tylko na potrzeby Strony.

§ 4. Licencje

1. Właściciele Strony dopuszczają możliwość udzielania licencji na treści publikowane w serwisach Strony.
2. Licencja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wykorzystanie lub opracowywanie artykułów lub innej treści publikowanej na Stronie, wymaga każdorazowej zgody Właścicieli Strony – spółki Budomedia sp. z o.o.
4. Licencje udzielane przez Właścicieli Strony są niewyłączne oraz ograniczone w czasie.
5. Przedmiotem licencji mogą być wszystkie publikacje, materiały, aplikacje znajdujące się w witrynach należących do Strony.
6. Korzystanie z publikacji udostępnionych w ramach licencji nie oznacza nabycia przez licencjobiorców autorskich praw osobowych, innych praw niemajątkowych oraz autorskich praw majątkowych nieobjętych licencją.
7. Zabronione jest udzielanie dalszej licencji przez licencjobiorców.
8. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treściach udostępnianych licencjobiorcom w ramach licencji.
9. W każdym wypadku wykorzystania treści publikowanej na Stronie w ramach licencji licencjobiorca zobowiązany jest podać źródło treści: www.taras-balkon.pl. Ponadto licencjobiorca zobowiązany jest aby link do źródła treści był aktywny przez cały okres udzielonej licencji oraz wolny był od wszelkich ograniczeń w indeksowaniu linku kierującego na stronę www.taras-balkon.pl przez przeglądarki internetowe.
10. Każdorazowa licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, chyba że Właściciele Strony oraz licencjobiorca postanowią inaczej na podstawie odrębnych ustaleń.

11. Licencja zostaje udzielona w celu:
a) wykorzystania treści Strony w sieci publicznej Internet;
b) wykorzystanie treści Strony w obrębie zamkniętej sieci intranet;
c) wykorzystanie treści Strony w formie publikacji drukowanych;
– w tym celu licencjobiorca uprawniony jest do wprowadzania kopii treści Strony do pamięci komputera, wytworzenia cyfrowych lub drukowanych kopii treści Strony, publicznego udostępnienia przygotowanego w ten sposób materiału przez okres w licencji przewidziany.

12. Cennik zakupu licencji ustalany jest indywidualnie z każdym potencjalnym licencjobiorcą. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą należy skontaktować się z Właścicielami Strony pod adresem poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl
13. Właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do indywidualnej oceny wartości licencji danej treści Strony.
14. Właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do odmowy udzielenia licencji bez podania przyczyny.
15. W celu zakupu licencji należy skontaktować się z Właścicielami Strony pod adresem poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl

§ 5. Zmiany w Regulaminie
1. Właściciele Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Właściciele Strony dołożą wszelkich starań, aby osoby korzystające ze Strony zostały poinformowane o takich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
2.  Użytkownik Strony po zmianie Regulaminu zobowiązany jest do przestrzegania jego nowych postanowień.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie uwagi, pytania, reklamacje, wnioski oraz zastrzeżenia związane z działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz działaniem Użytkownika powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl lub listownie pod adres: Budomedia sp. z o.o., 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/21.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie www.taras-balkon.pl

Dodaj komentarz