Regulamin

Regulamin strony www.taras-balkon.pl („Regulamin”)

§1. Postanowienia ogólne:
1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.taras-balkon.pl („Blog”), należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie z Bloga oznacza akceptację Regulaminu ze wszystkimi konsekwencjami. Operatorem Bloga jest spółka Budomedia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-001), przy Al. Jerozolimskie 85/21 (KRS: 0000453629) (dalej: „Właściciele Bloga”).
2. Każda z osób korzystających z Bloga jest zobowiązana do przestrzegania obowiązującego prawa.
3. Prezentowane na Blogu poglądy, opinie i odpowiedzi na ewentualne pytania mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące kogokolwiek. Właściciele Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane przez użytkowników Bloga. Użytkownik ma możliwość zmiany treści poprzez edycję danej publikacji przed jej opublikowaniem, zaś po jej opublikowaniu wyłącznie poprzez przedstawienie odpowiedniego wniosku o zmianę lub usunięcie publikacji przez moderatora Bloga. Wniosek taki powinien zostać złożony administratorowi Bloga na adres poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl. W przypadkach działań niezgodnych z prawem lub z szeroko rozumianą etykietą Właściciele Bloga są uprawnieni do usunięcia lub przeredagowania takich treści na co użytkownik Bloga niniejszym wyraża zgodę. Powyższe obejmuje również nicki, awatary, posty, podpisy, przesyłane innym użytkownikom. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności wpisy niepoprawne pod względem stylistycznym, napisane wyłącznie dużymi literami, z dużą ilością błędów ortograficznych, umieszczone wielokrotnie przez tego samego użytkownika Bloga w sposób powielający poprzednie treści, mające charakter komercyjny.
4. Zabrania się na Blogu zamieszczać materiałów:

  • pornograficznych,
  • chronionych prawami autorskimi podmiotów trzecich,
  • propagujących treści totalitarne,
  • propagujących przemoc oraz narkotyki,
  • obrażających symbole religijne albo państwowe,
  • naruszających cześć i godność osób trzecich,
  • plików zainfekowanych wirusami, a także odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez polskie prawo,
  • prowadzenie agitacji religijnej lub politycznej jest zabronione,

5. Zabrania się kopiowania i publikowania materiałów z Bloga w jakichkolwiek innych publikacjach bez zgody Właścicieli Bloga.

6. Z chwilą umieszczenia jakichkolwiek materiałów na Blogu użytkownik Bloga przenosi na Właścicieli Bloga majątkowe prawa autorskie do takich materiałów oraz do materiałów użytych celem uzyskania tych materiałów bez wynagrodzenia. Przeniesienie majątkowych praw autorskich ma miejsce bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w dniu publikacji danej treści, a w szczególności:
a. wyłączne używanie utworu dla własnych potrzeb obejmujące prawo do powielania, publicznego rozpowszechniania utworu lub jego części, w tym użyczenia lub najmu lub dzierżawy utworu lub jego kopii, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
b. prawo do łączenia utworu w całości lub w części z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów,
c. prawo do tłumaczenia utworu lub jego części na różne języki,
d. prawo do wprowadzenia utworu do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

7. Użytkownik Bloga przenosi na Właścicieli Bloga także prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów.

8. Niniejszym użytkownik Bloga zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich: nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

9. W przypadku nieprzestrzegania prawa, właściciele Bloga zastrzegają sobie prawo do zablokowania konta osoby naruszającej prawo. Jeżeli po udzieleniu ostrzeżenia osoba naruszająca prawo nie usunie wyżej wymienionych materiałów konto zostanie usunięte, a sprawa zostanie przekazana odpowiednim organom.

10. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych o osobach korzystających z Bloga i na niej zamieszczonych bez ich zgody jest zabronione.

11. Używanie Bloga do własnych celów komercyjnych, na przykład reklam lub sprzedaży, z wyjątkiem umieszczonych na Blogu giełd lub reklam umieszczanych na Blogu za wiedzą i zgodą właścicieli Bloga jest zabronione. Ogłoszenia zamieszczane na giełdach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny i Właściciele Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich treść, prawdziwość oraz efekt ewentualnej transakcji albo jej nie wykonania.

12. Osoba korzystająca z Bloga uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez podanie loginu i hasła. Właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ujawnienie loginu lub hasła osobom trzecim.

13. Jeżeli osoba korzystająca z Bloga zaobserwuje, że inny użytkownik zachowuje się niezgodnie z Regulaminem powinna o tym poinformować Właścicieli Bloga przy pomocy poczty elektronicznej na adres redakcja@taras-balkon.pl.

14. Osoba, która zdecydowała się na założenie konta na Blogu zgadza się na poniższe warunki:
Każda osoba korzystająca z Bloga może posiadać tylko jeden profil.
Wszystkie informacje zamieszczone w profilu powinny być prawdziwe.
Zabronione jest odstępowanie, wypożyczanie lub sprzedawanie swojego konta osobom trzecim. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić chęć usunięcia swojego konta. W tym celu należy skontaktować się z Właścicielami Bloga.
W przypadku drobnych naruszeń Regulaminu Właściciele Bloga mogą osobę naruszającą ostrzec o możliwości zablokowania lub usunięcia konta w dowolny skuteczny sposób na co użytkownik niniejszym wyraża zgodę.

§ 2. Uprawnienia Właścicieli Bloga. Odpowiedzialność.

1. Osoba korzystająca z Bloga wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Właścicieli Bloga danych umieszczonych na stronie do celów statystycznych lub związanych z profilem Bloga.

2. Właściciele Bloga zastrzegają sobie prawo do wysyłania osobom korzystającym ze Strony informacji komercyjnych.

3. Właściciele Bloga mają prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika nie przestrzegającego Regulaminu. Konto usuwane jest bezpowrotnie i Właściciele Bloga nie odpowiadają za utracone w związku z tym dane.

4. Właściciele Bloga uprawnieni są do wyświetlania na Blogu reklam pochodzących z serwisów zewnętrznych. Działania takie mogą być związane z używaniem przez reklamodawców zewnętrznych plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych, co może spowodować w chwili wyświetlania na Blogu reklam dostarczanych przez podmioty zewnętrzne przesłanie takim podmiotom informacji zawierających adres IP, informacje o dostawcy sygnału, dane na temat przeglądarki internetowej i jej wersji, a także informację o zainstalowaniu lub braku instalacji dodatków do przeglądarki internetowej umożliwiających wyświetlanie multimediów, na co Użytkownik Bloga niniejszym wyraża zgodę.

5.  Użytkownicy, którzy zapisują materiały znajdujące się na Blogu, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy Bloga ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.

6. Właściciele Bloga nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Bloga oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Blogu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

7. Właściciele Bloga oświadczają, że układ i kompozycja witryn stanowiących Blog, jej elementy graficzne, system nawigowania Bloga, grafika, aplikacje znajdujące się na Blogu, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, stanowią własność Właścicieli Bloga i są przedmiotem ochrony gwarantowanej przez przepisy prawa.

8. Właściciele Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane na Blogu, zawierające informacje oraz materiały dotyczące usług oraz produktów, w szczególności zawierające opisy usług oraz produktów, informacje o ich cenach, dostępności na rynku, bezpieczeństwie, użyteczności.

9. O ile nie zostało wskazane inaczej, wszystkie materiały, jeżeli nie są oznaczone jako treść reklamowa, artykuł sponsorowany lub artykuł promocyjny mają wyłącznie cele informacyjne i nie stanowią reklamy danego producenta, usługodawcy lub produktu i usługi.

10. Właściciele Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki porównań produktów i usług, przeprowadzonych przez Użytkowników Bloga oraz za treść recenzji, opisów, charakterystyk danych produktów oraz usług. Właściciele Bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczane na Blogu przez jej Użytkowników.

11. Dodatkowo, niezależnie od praw wskazanych w § 1 Regulaminu, Właściciele Bloga mają prawo do: udostępniania publicznie wypowiedzi, wpisów na forum, komentarzy, galerii, plików, aplikacji dostarczanych przez Użytkowników, bez limitu czasowego, publikowania materiałów przesłanych przez Użytkowników, w tym w publikowania takich materiałów z uwzględnieniem modyfikacji materiałów dokonanych przez Właścicieli Bloga (zmiana formatu i rozmiaru plików graficznych, redakcja przesłanych tekstów), udostępnienia innym Użytkownikom, na odrębnych zasadach materiałów doręczonych przez Użytkownika, usunięcia części lub całości Bloga, ograniczenie jej funkcjonowania, przelewu praw i przeniesienia obowiązków wynikających z prowadzenia Bloga na rzecz innych podmiotów oraz innych czynności niezabronionych przez przepisy prawa w zakresie dysponowania, zarządzania oraz prowadzenia Bloga.

§ 3. Dane osoby korzystającej z Bloga

1. Właściciele Bloga zobowiązują się, nie udostępniać osobom trzecim danych osobowych, pozostawianych na Blogu przez osoby korzystające z Bloga. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy przypadków, w których dane osobowe osoby korzystającej z Bloga mogą być udostępnione odpowiednim organom i instytucjom państwowym w związku z wykonywaniem ich uprawnień.

2. Osoba korzystająca z Bloga zobowiązana jest do podawania prawdziwych danych w procesie rejestracji.

3. Dane osobowe zawarte w bazie danych Bloga nie podlegają wymianie komercyjnej i są przeznaczone tylko na potrzeby Bloga.

§ 4. Licencje

1. Właściciele Bloga dopuszczają możliwość udzielania licencji na treści publikowane w serwisach Bloga.
2. Licencja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wykorzystanie lub opracowywanie artykułów lub innej treści publikowanej na Blogu, wymaga każdorazowej zgody Właścicieli Bloga – spółki Budomedia sp. z o.o.
4. Licencje udzielane przez Właścicieli Bloga są niewyłączne oraz ograniczone w czasie.
5. Przedmiotem licencji mogą być wszystkie publikacje, materiały, aplikacje znajdujące się w witrynach należących do Bloga.
6. Korzystanie z publikacji udostępnionych w ramach licencji nie oznacza nabycia przez licencjobiorców autorskich praw osobowych, innych praw niemajątkowych oraz autorskich praw majątkowych nieobjętych licencją.
7. Zabronione jest udzielanie dalszej licencji przez licencjobiorców.
8. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treściach udostępnianych licencjobiorcom w ramach licencji.
9. W każdym wypadku wykorzystania treści publikowanej na Blogu w ramach licencji licencjobiorca zobowiązany jest podać źródło treści: www.taras-balkon.pl. Ponadto licencjobiorca zobowiązany jest aby link do źródła treści był aktywny przez cały okres udzielonej licencji oraz wolny był od wszelkich ograniczeń w indeksowaniu linku kierującego na stronę www.taras-balkon.pl przez przeglądarki internetowe.
10. Każdorazowa licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, chyba że Właściciele Bloga oraz licencjobiorca postanowią inaczej na podstawie odrębnych ustaleń.

11. Licencja zostaje udzielona w celu:
a) wykorzystania treści Bloga w sieci publicznej Internet;
b) wykorzystanie treści Bloga w obrębie zamkniętej sieci intranet;
c) wykorzystanie treści Bloga w formie publikacji drukowanych;
– w tym celu licencjobiorca uprawniony jest do wprowadzania kopii treści Bloga do pamięci komputera, wytworzenia cyfrowych lub drukowanych kopii treści Bloga, publicznego udostępnienia przygotowanego w ten sposób materiału przez okres w licencji przewidziany.

12. Cennik zakupu licencji ustalany jest indywidualnie z każdym potencjalnym licencjobiorcą. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą należy skontaktować się z Właścicielami Bloga pod adresem poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl
13. Właściciele Bloga zastrzegają sobie prawo do indywidualnej oceny wartości licencji danej treści Bloga.
14. Właściciele Bloga zastrzegają sobie prawo do odmowy udzielenia licencji bez podania przyczyny.
15. W celu zakupu licencji należy skontaktować się z Właścicielami Bloga pod adresem poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl

§ 5. Zmiany w Regulaminie
1. Właściciele Bloga zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Właściciele Bloga dołożą wszelkich starań, aby osoby korzystające z Bloga zostały poinformowane o takich zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
2.  Użytkownik Bloga po zmianie Regulaminu zobowiązany jest do przestrzegania jego nowych postanowień.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie uwagi, pytania, reklamacje, wnioski oraz zastrzeżenia związane z działaniem i funkcjonowaniem Bloga oraz działaniem Użytkownika powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: redakcja@taras-balkon.pl lub listownie pod adres: Budomedia sp. z o.o., 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/21.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie www.taras-balkon.pl

Dodaj komentarz